Camp NORR 2017 - 8 - Vladyka, Vsenoschnaya, Pereklichka - Elizaveta Temidis